ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร - ความเสี่ยงกับการลงทุน - รู้จักความเสี่ยง

line
 

ธุรกิจอีคอมเมิร์ช (E-Commerce) คือ การให้บริการต่างๆ หรือเป็นการขายของ โดยใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเอง อ่านต่อ>>

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

• หุ้นคืออะไร
• ความเสี่ยงจากการลงทุน
• ผลตอบแทนที่ได้จากหุ้น
• การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง

 

 

line

ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร

 

Sponsored Links :

 

          ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายความว่า ความที่คาดไม่ถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นทีไม่เป็นไป ตามอย่างที่เราคาดหวัง เอาไว้ ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีหรือโอกาสที่ไม่ดี ก็ได้ แต่ความคิดของคนทั่วไป หากพูดถึงความเสี่ยงก็มักจะคิดทางด้านลบ หรือเหตุการณ์อันเลวร้าย และจะต้อง พยายามที่จะหาวิธี ในการป้องกันความเสี่ยงนั้น เพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดอันเลวร้ายแล้ว ย่อมสร้างความเสียหายให้กับผู้ลงทุน

          เชื่อว่าผู้ที่ตัดสินใจที่จะลงทุน ณ ตอนนี้ เวลานี้ ต้องมีความคาดหวังว่า ระยะเวลาที่ตัวเองกำลังลงทุนอยู่นั้น จะต้องได้รับผลตอบแทนในระดับหนึ่ง และถ้าหากผลตอบแทน ที่ได้จริงต่ำกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ การลงทุนนั้นก็ย่อมจะมีความเสี่ยง

          ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า หากการลงทุนนั้นยิ่งมีโอกาสมาก ที่จะได้ผลตอบแทน ต่ำกว่า ที่คาดการณ์เอาไว้มากๆ การลงทุนนั้น ถือได้ว่ามีความเสี่ยงที่สูง

          อะไรเป็นสาตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุน : การได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ที่คาดหวังเอาไว้ ก็มาจากสาเหตุ ที่กระแสเงินสด รายรับสุทธิของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทผู้ออกหุ้น มีความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนของกิจการ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ของบริษัทที่ออกหุ้นนั้นเอง

  • ความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นความเสี่ยงอันเกิดมาจาก ลักษณะทางธุรกิจ ที่อาจจะมีขึ้นมีลง ตามความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ ตลอดจนความต้องการ (Demand) ตามฤดูการ ของผู้บริโภค หรือตามแฟชั่นในระยะเวลาหนึ่งๆ ปัจจัยที่มากระทบกับบริษัท อาจจะเป็น ปัจจัย มหภาค (Macro Factors) เช่น ภาวะเงินเฟ้อ การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ค่าแรงงาน ซึ่งล้วนแล้วส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัย จุลภาค (Micro Factors) ภายในบริษัท ก็ส่งผลต่อ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ได้เช่นกัน
  • ความเสี่ยงทางการเงิน เป็นความเสี่ยงอันเกิดมาจาก การที่บริษัท มีโครงสร้างของเงินทุนที่ก่อหนี้ในอัตราสัดส่วนที่สูง ทำให้มีภาวะค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งเป็นภาระผูกพัน ทางการเงินที่คงที่ ตลอดจนการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
  • ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Risk) : อัตราเงินเฟ้อก็คือ สภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปมีการเพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าหากมีสภาวะเงินเฟ้อสูง ก็จะส่งผลทำให้จำนวนเงิน ที่มีอยู่ในมือจำนวนหนึ่ง จะสามารถนำไปซื้อสินค้า หรือบริการ ได้จำนวนน้อยลง

 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร - ความเสี่ยงกับการลงทุน - รู้จักความเสี่ยง

 

Sponsored Links :

 

line

Set-index

อินเตอร์เน็ต ก็คือเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการเชื่อมโยง ข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็นระบบเครือข่าย ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน จนก่อให้เกิดเป็นสังคม หรือเครือข่าย ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งในการเชื่อมโยง ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันนั้น จะใช้มาตรฐานที่เรียกกันว่า “มาตรฐาน ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)” ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร - ความเสี่ยงกับการลงทุน - รู้จักความเสี่ยง )